คำขวัญประจำอำเภอ :: ตาลสุมน่าอยู่ ผู้คนใฝ่ธรรม ลือนามผ้าห่มดี ฝักบัวมีรสหวาน ต้นตาลสง่างาม ตำนานน้ำมูลใส กราบไหว้หลวงปู่สวนศักดิ์สิทธิ์ แหล่งเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ข้อมูลทั่วไป :
                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจิกเทิง
                   ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี      
                   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการ อำเภอตาลสุม
                   มีพื้นที่ทั้งหมด  2,110 ตารางกิโลเมตร 
                   ระยะทางห่างจากอำเภอตาลสุม 10 กิโลเมตร
อาณาเขต :
                   ทิศเหนือ        ติดต่อ  ตำบลนาคาย
                   ทิศใต้           ติดต่อ  ตำบลตาลสุม
                   ทิศตะวันออก  ติดต่อ  ตำบลคำหว้า
                   ทิศตะวันตก    ติดต่อ  อำเภอดอนมดแดง
 
 

การปกครอง :
                  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจิกเทิงแบ่งหมู่บ้านรับผิดชอบ ออกเป็น 9 หมู่บ้าน

                  จำนวน 1,180 หลังคาเรือน จำนวนประชากร 4,234 คน แยกเป็นชาย 2,108 คน หญิง 2,126 คน

   
สภาพเศรษฐกิจ :
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนา ทำสวน รับจ้างทั่วไปและบางส่วนทำอาชีพค้าขาย พื้นที่ติดลำเซบก จึงเหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรม ประกอบกับมีคลองส่งน้ำที่สูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า จึงทำให้ประชากรมีอาชีพเสริมในฤดูแล้งสามารถปลูกพืชไร่ คือ ถั่วลิสงและทำนาปรัง นอกจากนี้ยังมีรายได้เสริมจากการทำอุตสาหกรรมครัวเรือน โดยการทำเสื่อ ทำข้าวหลามขาย รายได้ของประชากรในครัวเรือนเฉลี่ย 25,000 บาท/ปี
 
การศึกษา :
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง นักเรียน จำนวน 490 คน
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง นักเรียน จำนวน 595 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จำนวน 4 แห่ง นักเรียน จำนวน 154 คน
 
ศาสนา :
นับถือศาสนาพุทธ วัด 9 แห่ง
 
การคมนาคม :
เส้นทางแยกจากทางหลักสายอุุบลฯ - พิบูลมังสาหาร (ถนนสมเด็จ) เป็นถนนลาดยาง, คอนกรีต
 
การไฟฟ้า :
มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
 
การประปา :
ครอบคลุม 9 หมู่บ้าน 100%